IANTD - BalticDive. Kursy nurkowania w Elblągu

Idź do spisu treści

Menu główne

IANTD

SZKOLENIA


IANTD jest najstarszą federacją prowadzącą szkolenia techniczne. Została utworzonma w 1985r w USA jako International Association of Nitrox Divers (IAND). Została założycielem był Richard "Dick" Rutkowski badacz medycyny nurkowej i hiperbarycznej, oraz użycia miesznin gazowych w nurkowaniu, dyrektor treningów nurkowych i badań hiperbarycznych National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Federacja ta od początku promowała korzystanie nitroksu w nurkowaniach rekraacyjnych w przeciwieństwie do reszty organizacji.. W 1992 gdy organizacją zarządza Tom Mount zostaje połączona z European Association of Technical Divers (EATD) a organizacja zmienia nazwę na Association of Nitrox and Technical Divers (IANTD). IANTD była liderem we wprowadzaniu  programów nitroxowych, gas blenderskich, technicznych, trimixowych i rebreatherowych. W USA programy nurkowania jaskiniowego są kompatybilne z programami federacji czysto jaskiniowych jak NSS-CDS czy NACD. IANTD jest bardzo popularna w USA, Europie, Azji.

Filozofia szkolenia

IAND, Inc./IANTD uważa, że odpowiednie szkolenie i ostrożność prowadzą do zdecydowanego zmniejszenia ryzyko wystąpienia wypadku. Celem IAND, Inc./IANTD jest przygotowanie wyszkolonych i świadomych swoich działań nurków. To podstawowe elementy w rozwoju kompetentnych nurków, potrafiących w pełni cieszyć się z ekscytujących doświadczeń nurkowania sportowego i technicznego.

WIEDZA i ZROZUMIENIE to bezdyskusyjnie najważniejsze elementy wszystkich przedsięwzięć. W nurkowaniu
połączenie wiedzy i zrozumienia skutkuje zdecydowanym zwiększeniem bezpieczeństwa;

Wszystkie materiały programowe IANTD zostały tak przygotowane, by dały solidne podstawy wiedzy teoretycznej
wśród uczestników kursów i osób nurkujących zarówno rekreacyjnie, jak i techniczne. Zdobyta wiedza zwiększa pewność siebie i zrozumienie podwodnego świata oraz ryzyka związanego z nurkowaniem;

Chcąc mieć pewność, że zakres przekazywanej wiedzy jest wystarczający IANTD wymaga stosowania zaakceptowanych
materiałów dydaktycznych;

WYSZKOLENIE i UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE ZE STRESEM są w rozwoju bezpiecznego nurka
niezwykle ważne, ponieważ określają zdolność przeżycia w sytuacji zagrożenia życia pod wodą;

Programy IANTD są tak przygotowane, by gwarantowały wysoki poziom technik nurkowych u zrelaksowanych i osóbczujących się pod wodą komfortowo. Szkolenie polegające na uczeniu technik oraz sprawności w różnych warunkach
uzmysławia nurkom ich możliwości. Wynagrodzeniem za takiego typu szkolenie jest zdobycie przez uczestnika kursu pewności siebie, umożliwiającej mu ewolucję w kierunku samowystarczalności i zaufania do własnych umiejętności;

Wprowadzając ćwiczenia ze sprzętem, takie jak symulacja awarii z zakręcaniem zaworów i zmianą automatów,
umożliwia się uczestnikom kursu przyswojenie właściwych technik i pełnego oraz pewnego wykorzystania posiadanego sprzętu. Ku zaskoczeniu uczestników kursów jest to, przy pierwszym podejściu, często bardzo trudne. Czasami, do osiągnięcia sukcesu konieczne jest poprawienie konfiguracji sprzętu. Takie ćwiczenia mogą kiedyś uratować ludzkie życie i uczestnik kursu musi być pewny, że jest w stanie je wykonać. Tę pewność osiąga się wyłącznie poprzez stały trening;

Do Programów wprowadzono ćwiczenia radzenia sobie ze stresem w symulowanych sytuacjach awaryjnych. Ich celem
jest przygotowanie nurków do świadomego reagowania w realnych sytuacjach zagrożenia. Dobrym przykładem jest przepłynięcie określonego dystansu bez gazu oddechowego, dopłynięcie do partnera, podzielenie się gazem i wspólne przepłynięcie jakiegoś dystansu. Dla niektórych jest to ćwiczenie fizyczne, wyłącznie sprawnościowe. Tymczasem jest to coś więcej. Ćwiczenie to pozwala na zdobycie pewności siebie i wypracowanie odpowiedniego sposobu myślenia. Powoduje wyrobienie nawyku odpowiadania na zastaną sytuację awaryjną, umożliwiając prawidłową, mało emocjonalną reakcję, zamiast spontanicznego podejmowania wyzwania. Wymagany do przepłynięcia dystans jest odzwierciedleniem sytuacji, kiedy w realnym zagrożeniu nurek musi dopłynąć do partnera, zasygnalizować problem i rozpocząć procedurę dzielenia się gazem. Wspólne płynięcie podczas dzielenia się gazem wyrabia odruch utrzymywania normalnego tempa poruszania się, a tym samym nie zwiększania stopnia zużywania gazu;

IANTD uważa, że pewność siebie i efektywność jest budowana poprzez praktykę, która – w przypadku nurkowania –
oznacza ćwiczenia pod wodą. Każdy program posiada określony, minimalny czas denny, który musi być wykonany podczas określonej, minimalnej ilości nurkowań. IANTD jest pierwszą organizacją, która wprowadziła takie wymagania do swoich szkoleń;

IANTD uważa, że podstawowe umiejętności ratownicze muszą być ciągle powtarzane. Tylko w ten sposób można lepiej
przygotować się na ewentualne prawdziwe sytuacje awaryjne;

IANTD zdaje sobie sprawę z tego, że w kolejnych programach niektóre ćwiczenia są powtarzane. Dlatego dopuszczalne
jest zaliczanie części z nich na podstawie wcześniej odbytych szkoleń;

IANTD ceni doświadczenie, a Standardy dopuszczają zaliczanie poszczególnych wymagań na podstawie
udokumentowanego doświadczenia. Równocześnie IANTD zdaje sobie sprawę, że nie zawsze doświadczenie idzie w parze z wiedzą i wytrenowaniem. Dlatego, łącząc doświadczenie, wiedzę i jakość wykonywania procedur, nurek musi zademonstrować wszystkie wymagane ćwiczenia oraz udowodnić znajomość zagadnień teoretycznych z zakresu programu, który ma być mu zaliczony na podstawie jego wcześniejszych nurkowań;

IANTD uważa, że jej Instruktorzy powinni świecić przykładem. Dlatego, za każdym razem kiedy wykonywane są
ćwiczenia, Instruktor musi być w wodzie prowadząc bezpośredni lub pośredni nadzór nad nurkowaniem, prezentując wysoki poziom wykonania ćwiczeń i tym samym zapewniając dodatkowy element bezpieczeństwa. Instruktor musi zwracać uwagę, żeby uczestnik kursu nie był zależny wyłącznie od niego. Podczas ćwiczeń musi być rozwijane poczucie pewności uczestników kursu. Asystent Instruktora może być, jeśli jest to konieczne, odpowiedzialny za każdy nadzór bezpośredni pod warunkiem, że Instruktor jest obecny w wodzie;

IANTD wymaga, żeby Instruktor był zawsze w wodzie prowadząc nadzór bezpośredni lub pośredni (jeśli asystent
prowadzi nadzór bezpośredni) na każdym pierwszym nurkowaniu uczestnika kursu na nową lub większą niż dotychczasowa głębokość. Obowiązkiem Instruktora jest kontrolowanie, by podczas nurkowania uczestnik kursu nie wykraczał poza ustalone Ograniczenia Programu szkoleniowego, w którym bierze udział;

IANTD uważa, że nurkowanie jest sportem niebezpiecznym, a nurek musi być świadomy podejmowanego ryzyka;


• Chcąc zapewnić bezpieczeństwo w kolejnych, bardziej zaawansowanych rodzajach nurkowania wymaga się od
nurkującego coraz lepszych umiejętności. Wykonanie ćwiczeń na minimalnym, koniecznym poziomie oraz zaliczenie zajęć teoretycznych upewnia każdego Instruktora, że nurek chcący i formalnie mogący wziąć udział w programie, aszkolony przez innego Instruktora IANTD, jest odpowiednio przygotowany;

IANTD wymaga dostarczenia uczestnikowi kursu standardowych lub porównywalnych (zaaprobowanych pisemnie
przez Radę Dyrektorów – BOD), materiałów, aby zakres teoretyczny przeprowadzonego kursu gwarantował bezpieczne nurkowanie na danym poziomie. W programach jaskiniowych podręczniki NSS/CDS oraz NACD są porównywalne do IANTD Cave Diving Manual and Student Workbook i zalecane są jako dodatkowe materiały;

Ukończenie kursu IANTD wymaga zaliczenia pisemnego egzaminu, który jest sprawdzaniem stopnia zrozumienia
wykładanych tematów;

IANTD posiada wskazówki dla Divemasterów/ Supervisorów umożliwiające asystentom instruktorów doskonalenie się i
zostanie pełnoprawnym Instruktorem IANTD.

Schemat szkoleń IANTD

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego